Rakennustieto Oy

Y-tunnus: 0113188-9

 

Rakennustieto Oy

Malminkatu 16 A

00100 Helsinki

020-747 6400

 

Rakennustieto Oy Tampere

Sammonkatu 52 LH4

33540 Tampere

040-771 0330

 

RT kirjakauppa Helsinki

Runeberginkatu 5

00100 Helsinki

020-747 6366

 

RT kirjakauppa Kuopio

Kauppakatu 40-42

70110 Kuopio

020-747 6494

 

www.rakennustieto.fi