Rakentajien ilmoitusrumba alkoi

Rakentajien ilmoitusvelvollisuus Verohallinnolle astui voimaan heinäkuun alussa. Rakennushankkeen maksuliikenteestä ja työntekijöistä raportoidaan, jotta pimeiden, verot kiertävien työmaiden pyörittäminen vaikeutuisi.

Kotitalouksien on ollut ilmoitettava 1. heinäkuuta 2014 lähtien Verohallinnolle tietoja kaikista ostamistaan rakennusluvan alaisista töistä. Ilmoitettavat tiedot koskevat työmaalle työskennelleitä yrityksiä ja henkilöitä sekä näille maksettavia maksusuorituksia.

Tiedot saatuaan Verohallinto tekee ja postittaa todistuksen, joka esitetään loppukatselmuksessa rakennustarkastajalle.

Heinäkuun aikana Verohallinnosta on myönnetty jo 1 218 todistusta.

– Uudistus on lähtenyt liikkeelle jopa yllättävän hyvin. Yksityishenkilöt ovat osanneet antaa tiedot oikein ja todistukset on saatu liikkeelle suunnitellussa aikataulussa, sanoo ylitarkastaja Pirkko Vuori Verohallinnosta.

Todistusta ei saa heti mukaansa

Vuori kertoo, että tietojen antamiseen liittyvät kiemurat ovat olleet ihmisillä pääsääntöisesti hyvin tiedossa, joskin kaikille todistuksen toimitusaikataulu ei ole ollut selvä.

– Joissain yksittäistapauksissa todistusta on tultu hakemaan tarvitsen sen tänään -periaatteella. Se ei kuitenkaan onnistu, sillä tietojen käsittely kestää Verohallinnossa jonkin aikaa. Jos tiedot on jätetty sähköisesti, todistuksen tekeminen kestää noin vuorokauden. Paperilomakkeella jätettäessä byrokratia kestää viikon verran.

Todistuksen toimitetaan toisen luokan kirjeessä, minkä viemä aika tulee edellä esitettyjen aikojen päälle.

Ilmoitus on tehtävä, jos urakassa tehdään rakentamistyötä heinäkuun 2014 alun jälkeen. Rakennusluvan myöntämispäivämäärällä ei ole merkitystä.

Ilmoittaminen suitsii harmaata taloutta

Heinäkuun alussa voimaan astunut rakennustyömaiden tiedonantovelvollisuus tulee verotusmenettelylaista. Uudistuksen tavoite on ehkäistä harmaata taloutta.

Tässä artikkelissa keskitytään tavallisen mattimeikäläisen, lakitermein ”luonnollisen henkilön”, ilmoitusvelvollisuuteen. Kun hankkeen päätoteuttaja on yritys, ilmoitusvelvollisuus on huomattavasti laajempi kuin yksityishenkilön urakassa.

Laki määrää, että rakennuttajana olevan luonnollisen henkilön, jonka lukuun rakennusta tai sen osaa rakennetaan tai korjataan, taikka maapohjaan kohdistuvaa työtä suoritetaan, on annettava Verohallinnolle tiedot rakentamistyön suorittaneista työntekijöistä ja yrityksistä sekä näille maksetuista palkoista ja muista vastikkeista.

Tiedot on annettava ennen rakennuksen käyttöönottoa edeltävää loppukatselmusta.

Velvollisuus koskee töitä, joihin tarvitaan rakennuslupa

Tiedonantovelvollisuus koskee vain rakennusluvan alaista työtä. Toimenpide- tai purkamisluvan alaisista töistä ei tarvitse ilmoittaa.

Luonnollisen henkilön ilmoitusvelvollisuudella ei ole euromääräistä alarajaa, vaan vähäisistäkin rakennusluvan alaisista töistä on ilmoitettava.

Jos henkilö toimii rakentajana yhdessä toisen henkilön, esimerkiksi puolisonsa, kanssa, rakennuskohteesta riittää yksi ilmoitus.

Rakennusluvan myöntää kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Lisätietoja rakennusluvan alaisista töistä saa omasta kotikunnassa.

Jos loppukatselmus pidetään vaiheittain, tiedot ilmoitetaan osissa ennen jokaista katselmusta. Kerran jo annettuja tietoja ei tarvitse ilmoittaa uudestaan, vaan ainoastaan uuteen katselmukseen liittyvät tiedot riittävä.

Yksityishenkilön ei tarvitse ilmoittaa talkootyön tekijöiden nimiä

Alkuvaiheen todistusten laatimista on helpottanut se, että heinäkuun ilmoituksissa työt on tehty ja suoritukset maksettu pääosin ennen uuden lain voimaantuloa. Tämän vuoksi urakoitsijoista ja työntekijöistä ei ole tarvinnut vielä ilmoittaa yksityiskohtaisia tietoja.

Myös talkootyöstä ilmoitetaan. Vuori sanoo, että tästä on ollut tiedotusvälineissä jonkin verran väärää tietoa.

– Viime vuonna uutisoinnissa oli vallalla väärinkäsitys, että yksityishenkilön tulisi ilmoittaa talkoolaisten henkilötiedot. Se ei pidä paikkaansa, sillä kotitalouksien ei tarvitse ilmoittaa talkootyöhön ja hartiapankkirakentamiseen osallistuneiden henkilötietoja, vaan näissä tapauksissa rastin laittaminen kohtaan ”ei maksettuja suorituksia” riittää. Jos talkoolainen on yrityksen työmaalla, joka kuuluu kuukausittaisen ilmoitusvelvollisuuden piiriin, tilanne on toinen.

Tiedot on annettava ennen loppukatselmusta

Tiedot on aina annettava ennen rakennustarkastajan tekemää loppukatselmusta. Jos rakennus otetaan käyttöön ennen varsinaista loppukatselmusta, tiedot täytyy antaa myös ennen käyttöönottotarkastusta.

Laki määrää antamaan tiedot ennen loppukatselmusta. Jos annettuihin tietoihin perustuvaa todistusta ei ehdi saada ennen loppukatselmusta, hanke ei pysähdy. Rakennustarkastajan on kuitenkin ilmoitettava Verohallintoon, jos todistusta ei ole esitetty, joten ilmoitus kannattaa tehdä sitä silmällä pitäen, että todistus ehtii loppukatselmukseen.

– Tiedot kannattaa jättää Verohallintoon hyvissä ajoin ennen loppukatselmusta, joskaan katselmus ei todistuksen puuttumisen takia esty.

Jos ilmoitusvelvollisuus laiminlyödään, voidaan lain mukaan määrätä laiminlyöntimaksu.

Rakentamisilmoitusvelvollisuuden yksityiskohdista on perusteellinen tietopaketti Verohallinnon internetsivuilla.